Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 16
Realitní zpravodaj

Co mohou sledovat kamery instalované na domě

Co mohou sledovat kamery instalované na domě
19.7.2024 - Odkládání objemného odpadu k běžným popelnicím na směsný odpad. Ničení domovní fasády, ale také třeba zámků či dveří, takové a podobné problémy řeší mnoho majitelů bytových domů,..

Bydlení vládne minimalismus

Bydlení vládne minimalismus
15.7.2024 - Jednoduchost, skromnost, pokora. Malé, ale praktické, útulné a udržitelné. Takový je styl bydlení podle mladé generace. Vždyť proč hromadit věci, které potřebují údržbu a úklid, když je..

Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy

Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy
11.7.2024 - U rodinného domku se to možná nezdá, ale když se investor pustí do stavby velké budovy, ať administrativní, či skladového nebo jinak využitelného areálu, bez digitálního modelu budovy se..
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Reality GRUNT s.r.o. » GDPR

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve společnosti Reality GRUNT s.r.o.

1. Účel dokumentu

Společnost Reality GRUNT s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 2457/10, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ: 067 05 197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73004 (dále jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svým podnikáním v oblasti realitních služeb osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

  • klienti Společnosti nebo potenciální klienti Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby
  • realitní makléři a obchodní zástupci Společnosti, popř. potenciální makléři a obchodní zástupci Společnosti
  • spolupracující finanční poradci Společnosti
    (dále společně jen „Subjekty údajů“).

Účelem tohoto dokumentu je transparentně informovat Subjekty údajů o podrobnostech tohoto zpracování v rozsahu stanoveném Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je naše Společnost, tj. Reality GRUNT s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 2457/10, Fryštát, 733 01 Karviná, IČ: 06705197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73004. 

Kontaktní osobou pro zpracování osobních údajů v rámci Společnosti je Daniela Baronová, tel.: +420 736 708 771, e-mail: [email protected] a Petr Radecki, tel.: +420 605 010 635, e‑mail: [email protected].

U Společnosti není ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů.

3. Účel a právní základ pro zpracování

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům:

  • Plnění povinností a závazků, které vyplývají ze smlouvy o realitním zprostředkování, smlouvy o rezervaci, smlouvy o spolupráci, popř. jiné smlouvy uzavřené mezi Společností a Subjektem údajů, včetně zveřejnění informací o nemovitostech na webových stránkách Společnosti. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost Subjektů údajů před uzavřením smlouvy, dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Společnost je v tomto případě oprávněna zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu Subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů není možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.
  • Povinná identifikace a kontrola klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Společnost je v tomto případě oprávněna zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu Subjektů údajů. Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem a bez těchto údajů není možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

4. Typ zpracovávaných osobních údajů

Identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní telefon a e-mail, číslo bankovního účtu, údaje o nemovitosti.

Identifikační údaje na průkazu totožnosti, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou chovávány po dobu trvání spolupráce se Společností. Po ukončení spolupráce si Společnost ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností, a to po dobu předepsanou příslušnými právními předpisy a dále osobní údaje nezbytné ochranu jejích oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.

6. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje Subjektů údajů shromažďujeme jen v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s tímto účelem. Osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Společností a jejich zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Společnost při zpracování osobních údajů neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

7. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje Subjektů údajů sdílíme vždy jen s důvěryhodnými partnery způsobem, jakým nám to právní předpisy umožňují a na základě příslušných smluv zabezpečujících přiměřenou ochranu osobních údajů.

Společnost při zpracování osobních údajů využívá služeb jiných osob (zpracovatelů a dalších zpracovatelů). Tyto osoby musí dodržovat povinnost přísné důvěrnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a se smlouvami, které jsme s nimi uzavřeli (zejména smlouvami o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR).

Našimi zpracovateli jsou zejména spolupracující realitní makléři a finanční a daňoví poradci.

Osobní údaje dále sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni o tom, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchovávání a zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro:

  1. dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy;
  2. postup zaměřený na prošetření a řešení podvodu, technických komplikací či bezpečnostních incidentů; nebo
  3. ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti Společnosti, jejích klientů anebo veřejnosti tak, jak to vyžadují anebo dovolují právní předpisy.

Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli víc údajů, než je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie, resp. EHP či do mezinárodních organizací.

8. Informace o právech a povinnostech Subjektů údajů

Jako subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) písemně na adrese sídla Společnosti, (ii) elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese: [email protected] nebo na adrese [email protected], anebo (iii) telefonicky na čísle +420 736 708 771 nebo na čísle +420 605 010 635. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti.

Platné právní předpisy a GDPR Vám přiznávají zejména:

8.1. Právo na přístup

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z čl. 15 GDPR. V případě velkého množství údajů, můžeme požadovat, abyste specifikovali požadavek na konkrétní údaje, které o Vás zpracováváme.

8.2. Právo na opravu

K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné či neúplné údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.

8.3. Právo na výmaz

Budou-li naplněny podmínky článku 17 GDPR, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat, například pokud jste úspěšně namítali proti našemu oprávněnému zájmu a neexistuje jiný právní základ pro zpracování, anebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, jsou-li potřebné pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků či pro splnění právní povinnosti Společnosti.

8.4. Právo na omezení zpracování

Budou-li naplněny podmínky čl. 18 GDPR, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků Společnosti.

8.5. Právo na přenositelnost

Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo prováděné za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje předáme přímo jinému správci.

8.6. Právo vznést námitku proti zpracování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

8.7. Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR, nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

 

Aktuální znění této informace bylo vydáno s účinností ke dni 1. října 2023.